Uslovi korištenja

1. Uvod

Molimo vas da pročitate pažjivo Uslove korištenja prije nego pristupite smartlab.ba stranici (u daljem tekstu “Web”,”Web stranica” “mi” ili “smartlab.ba”). Pristupanjem i/ili korištenjem Web-a (osim za čitanje Uslova korištenja) potvrđujete da se slažete sa ovim Uslovima korištenja, koji se mogu povremeno mijenjati, kako je predviđeno u dijelu 6 ovih Uslova korištenja. Ukoliko se ne slažete sa ovim Uslovima korištenja, molim vas da ne pristupate i ne koristite smartlab.ba. Kao dodatak Uslovima korištenja, SmartLab je definisao Politiku privatnosti, koja objašnjava na koji način se prikupljaju podaci korisnika i na koji način se isti koriste od strane smartlab.ba. Molim Vas pogledajte Politiku privatnosti na slijedećem linku: Politika privatnosti. Pristupanjem našem Web-u, prihvatate Politiku privatnosti.
Ovi Uslovi korištenja obuhvataju Obavještenje o povjerljivosti podataka razmjenjenih putem e-maila sa domene smartlab.ba u dijelu 8. i Prihvatanje ponude putem e-maila u dijelu 9.

2. Intelektualna svojina

Web, svi kodovi, tekstovi, softver, skripte, grafika, fajlovi, fotografije, slike, logotipi, video sadržaj (u daljem tekstu “sadržaj”) koji se nalazi na web-u je u potpunom vlasništvu kompanije OD “SmartLab”.
Nedozvoljenom upotrebom bilo kojeg sadržaja sa Web-a kršite Zakone o autorskim i srodnim pravima i druge zakonske i/ili podzakonske akte iz oblasti intelektualne svojine. Ako smatrate da neki od sadržaja na web-u krši prava trećeg lica, molim Vas kontaktirajte smartlab.ba na slijedeći e-mail: hello@smartlab.ba.

3. Pristup i upotreba

  1. Pristupanjem našem Web-u, uključujući sadržaj Web-a, slažete se da podliježete zakonima Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući i Zakon o autorskim i srodnim pravima FBiH.
    Zabranjeno je korištenje, kopiranje, distribucija, kreiranje izvedenih radova, javno izlaganje, objavljivanje ili korištenje na drugi načina sadržaja Web-a, za bilo koju svrhu, bez našeg pisanog pristanka, ili pristanka treće strane, u slučaju da je riječi o sadržaju koji je u vlasništvu trećih lica.
    Potvrđujete da ne stičete pravo vlasništva na sadržaju koji skinete i/ili isprintate sa web-a.
  2. Ukoliko nije definisano ovim Uslovima korištenja, strogo je zabranjeno:

a. Otklanjanje, izmjena i/ili izobličavanje zaštitnih znakova/logotipa ili drugih vlasničkih prava koji se nalaze na web-u.
b. Onesposobljavanje ili ometanje sigurnosnih postavki na našem Web-u, uključujući ali ne ograničavajući se na bilo koje postavke koje spriječavaju ili ograničavaju kopiranje bilo kojeg sadržaja ili nameću ograničenja u vezi korištenja Web-a ili sadržaja Web-a.
c. Upotreba automatske naprave (npr. Robot ili “Spider”) ili manuelno kopiranje ili “izvlačenje” informacija (“scrape”) sa našeg Weba ili sadržaja Web-a, za bilo koju svrhu bez pismene dozvole smartlab.ba.
d. Prikupljanje bilo kakvih ličnih podataka sa Web-a, uključujući ali ne ograničavajući se na korisničko ime, šifre, e-mail adrese.
e. Ometanje nesmetanog rada web stranice, na način da se oslabi, preoptereti ili onemogući rad web stranice.
f. Podsticanje ponašanja kojima se krše državni i/ili entitetski zakoni, bilo krivični ili građanski, ili korištenje identiteta drugog korisnika, pravnog ili fizičkog lica bez odobrenja itd.
g. Svaka vrsta ponašanja koja ograničava I narušava bilo kojem korisniku upotrebu naše web stranice.
h. U potpunosti se slažete da sarađujete sa www.smartlab.ba u slučaju istrage osobe ili aktivnosti, kojima se krše ovi Uslovi korištenja.

4. Web stranice trećih lica

Naša Web stranica Vas može povezati sa drugim stranicama na Internetu, ili na bilo koji drugi način se referirati na informacije, dokumente, softvere, materijale i/ili usluge koje pružaju treća lica. Pomenute web stranice mogu sadržavati inormacije ili materijale koje neke osobe mogu smatrati nepriličnim ili uvredljivim.
Te web stranice i njihovi vlasnici nisu pod našom kontrolom, i na ovaj način vi potvrđujete da smartlab.ba nije odgovoran za tačnost, legalnost, pristojnost ili bilo koji drugi aspekt sadržaja na tim stranicama, niti smo odgovorni za greške i propuste vezane za njihovu Web stranicu i/ili proizvode i usluge koje pružaju. Uključivanje tih linkova ili reference ne podrazumijeva podržavanje tih Web stranica od strane smartlab.ba, niti pružamo bilo kakvu vrstu garancije.

5. Naknada štete/obeštećenje

Prihvatanjem ovih Uslova korištenja u potpunosti se slažete da smartlab.ba nećete držati odgovornim za naknadu štete, njegove direktore, uposlenike, partnere, sukcesore i druga povezana lica, za bilo kakve tvrdnje, obaveze, gubitke, štete, troškove (uključujući troškove advokata) koji su proizašli iz:
a. Vašeg pristupa našoj Web stranici.
b. Bilo kojeg stvarnog ili navodnog kršenja ovih Uslova korištenja.
c. Bilo kojeg stvarnog ili navodnog kršenja garancije, reprezentacije ili ugovora kojim ste se obavezali prema nama.
d. Vaših djela I grešaka.
U potupunosti pristajete da sarađujete sa smartlab.ba u istraživanju bilo kakvih tvrdnji vezanih za ove Uslove korištenja.

6. Ograničenje odgovornosti

U potpunosti pristajete da koristite našu Web stranicu na sopsteni rizik. Naša Web stranica je dostupna “takva kakva jeste”, bez ikakve garancije.
Smartlab.ba, njegovi direktori, uposlenici, partneri, sukcesori i druga povezana lica ne pružaju bilo kakvu garanciju, uključujući:

  1. garanciju da će naša Web stranica ispuniti vaša očekivanja;
  2. garancije koje se odnose na dostupnost, tačnost , sigurnost, korisnost, pravoremenost sadržaja na smartlab.ba;
  3. garancije koje se odnose na tačnost i pouzdanost rezultata dobijenih korištenjem naše Web stranice;
  4. garanciju da će korištenje naše Web stranice biti sigurno i nesmetano; (5) garancije da će greške u softveru biti ispravljene.

Prihvatanjem ovih uslova korištenja, ne držite odgovornim smartlab.ba za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem naše Web stranice.

7. Izmjene Uslova korištenja

Smartlab.ba zadržava pravo da u bilo koje vrijeme izmijeni, neke ili sve dijelove Web stranice, bez prethodne najave. Pored toga, smartlab.ba zadržava pravo modifikovanja ovih uslova korištenja, u bilo koje vrijeme. Promjenjeni uslovi stupaju na snagu postavljanjem izmjena na web stranicu sa datumom posljednje modifikacije. Odgovorni ste za čitanje i razumjevanje ovih Uslova korištenja, prije korištenja Web stranice. Korištenje web stranice nakon objavljanje modifikacije, podrazumijeva vaš pristanak na nove Uslove korištenja.

8. Obavještenje o povjerljivosti podataka razmjenjenih putem e-maila

Sadržaj svim e-mail adresama poslat sa domene smartlab.ba je povjerljiv i namjenjen isključivo primaocu poruke. Strogo je zabranjeno dijeliti bilo koji dio ili dodatak e-maila sa trećim licima, bez pisanog pristanka pošiljaoca (SmartLab-a).
Nedozvoljenom upotrebom bilo kojih materijala sadržanih u smartlab.ba e-mailovima, možete kršiti Zakon o autorskim i srodnim pravima, Zakon o zaštiti podataka ili neki drugi zakonski i/ili podzakonski akt. Ukoliko greškom primite e-mail sa domene smartlab.ba, molimo Vas da odgovorite na poruku i zatim obrišete mail, kako bismo se pobrinuli da se takva greška ne ponovi.

9. Prihvatanje ponude putem e-maila

Zakon o obligacionim odnosima Federacije BiH (ZOO FBiH), član 31 propisuje da je ugovor zaključen kada ponudilac primi izjavu ponuđenog da prihvata ponudu.
ZOO FBiH, definiše ponudu kao prijedlog za zaključenje ugovora učinjen određenom licu, koji sadrži sve bitne sastojke ugovora tako da bi se njegovim prihvatanjem mogao zaključiti ugovor.
Svaka ponuda, koja ispunjava gore navedene, zakonom propisane uslove, ukoliko je prihvaćena putem e-maila, je pravno obvezujuća za obje strane i smatra se da je ugovor zaključen.

10. Nadležno pravo

Sve rasprave i sporovi koji su prouzrokovani ovim Uslovima korištenja podliježu zakonima Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.
Za sve tužbe i/ili sporove koji proizilaze i/ili su povezani sa ovim Uslovima korištenja i Web stranicom isključivo su nadležni sudovi u Bosni i Hercegovini, prema mjestu sjedišta smartlab.ba.